Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Δικαίωμα εγγραφής έχουν μόνιμοι κάτοικοι άνω των 60 ετών, άτομα ΑΜΕΑ εφόσον η κοινωνική υπηρεσία το κρίνει απαραίτητο, άτομα νεότερα εφόσον είναι σύζυγοι μελών. Δικαίωμα εγγραφής έχει κάθε ενδιαφερόμενος μόνο σε ένα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μας.
Για την εγγραφή χρειάζονται :  
1. Προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας 
2. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.ά.)
3. Φωτογραφία
4. Η καθορισμένη κατά έτος ετήσια συνδρομή
Αιτήσεις:
Γίνονται δεκτές στα κατά τόπους Κ.Α.Π. Η, όπου εκδίδεται κάρτα μέλους με συμβολική ετήσια συνδρομή. Η κάρτα μέλους επιδεικνύεται για τη συμμετοχή σε δράσεις και σε προγράμματα όταν ζητηθεί.